Archive for the ‘Những bài viết về Tôn giáo’ Category

Đồng hành cùng Dân tộc?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 07/01/2011

Vietnam ”vagabond” bishop

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 27/12/2010

Thư gửi anh chị em giáo dân Cồn Dầu

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 26/10/2010

VIETNAM: Archbishop of Hanoi, Msgr. Joseph Ngo Quang Kiet (57), replaced.

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 17/05/2010

Lạy Chúa, con không hiểu nổi

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 28/04/2010